Slider 1

Telerau ac Amodau Hyrwyddiad Gogledd Cymru 2023

DARLLENWCH Y TELERAU AC AMODAU HYN YN OFALUS CYN CYMRYD RHAN.  YSTYRIR EICH BOD WEDI DERBYN Y TELERAU AC AMODAU HYN A’CH BOD WEDI CYTUNO I GAEL EICH RHWYMO GANDDYNT WRTH GYFRANOGI YN YR HYRWYDDIAD HWN.  YMHLITH PETHAU ERAILL, MAE’R TELERAU AC AMODAU HYN YN CYNNWYS CYFYNGIADAU AR EICH HAWLIAU A’CH GWELLIANNAU.

 1. Hyrwyddwr y cynnig hwn yw Certas Energy UK Limited (rhif cwmni 04168225) o 1st Floor Allday House, Warrington Road, Birchwood, Y Deyrnas Unedig, WA3 6GR (“Hyrwyddwr“).
 1. Mae’r cynnig hwn yn agored i gwsmeriaid yr Hyrwyddwr sy’n derbyn cod hyrwyddo yn uniongyrchol oddi wrth yr Hyrwyddwr trwy e-bost neu bost uniongyrchol (“Cod Hyrwyddo“). Rhaid i’r cwsmer ddyfynnu’r Cod Hyrwyddo wrth gyflwyno archeb i’r Hyrwyddwr. Mae pob Cod Hyrwyddo yn cael eu cymhwyso at werth yr archeb ac eithrio costau cyflenwi, ac maent yn amodol ar delerau ac amodau cyffredinol yr Hyrwyddwr.
 1. Er mwyn bod yn gymwys i gael manteision yr hyrwyddiad, rhaid i chi:
 1. gydymffurfio â’r telerau ac amodau hyn;
 2. fod wedi derbyn Cod Hyrwyddo yn uniongyrchol gan yr Hyrwyddwr;
 3. fod yn archebu’r Cynhyrchion (fel y’u diffinnir isod) yn uniongyrchol o’r storfeydd ym Bangor, Wrexham &  Porthmadog;
 4. mewn perthynas â’ch archeb gyntaf sy’n bodloni’r Meini Prawf Cymhwysedd a’r telerau cynnig, archebu mwy na 1500 litr o un math o Gynnyrch, gyda’r archeb i’w chyflenwi o fewn 3 wythnos i’r archeb gael ei derbyn gan yr Hyrwyddwr yn unol â thelerau ac amodau cyffredinol yr Hyrwyddwr y cyfeirir atynt isod (“Archeb Gyntaf“);
 5. mewn perthynas â’ch ail a’ch trydedd archeb sy’n bodloni’r Meini Prawf Cymhwysedd a’r telerau cynnig, archebu mwy na 1000 litr o un math o Gynnyrch, gyda’r archeb i’w chyflenwi o fewn 3 wythnos i’r archeb gael ei derbyn gan yr Hyrwyddwr yn unol â thelerau ac amodau cyffredinol yr Hyrwyddwr y cyfeirir atynt isod (“Ail Archeb” a “Trydedd Archeb” yn y drefn honno);

(gyda’i gilydd: y “Meini Prawf Cymhwysedd”).

 1. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth:
  1. ni fydd archebion o fwy nag un math o Gynnyrch sydd gyda’i gilydd yn fwy na’r cyfeintiau archeb isafswm (fel y nodir uchod) yn cyflawni’r Meini Prawf Cymhwysedd; ac
  2. er mwyn bodloni’r gofynion archeb isafswm (fel y nodir uchod), rhaid cyflwyno’r archeb mewn un trafodyn; ni fydd cyflwyno sawl archeb yn bodloni’r Meini Prawf Cymhwysedd.
 1. Mae Cynhyrchion yn golygu:
  1. Cerosin (041/ 341);
  2. Therma35 (261);
  3. Gas-oel (004);
  4. Derv (078/431);
  5. HVO (402/429); a
  6. GTL (296/267).
 1. Os ydych yn bodloni’r Meini Prawf Cymhwysedd, yna byddwch yn derbyn y canlynol yn dibynnu ar eich archeb:
  1. gostyngiad o £20 ar eich Archeb Gyntaf;
  2. gostyngiad o £20 ar eich Ail Archeb; a
  3. gostyngiad o £10 ar eich Trydedd Archeb;

(pob un yn “Gynnig” a gyda’i gilydd yn “Gynigion“).

 1. Drwy gytuno i’r hyrwyddiad, rydych yn cadarnhau eich bod yn gymwys i wneud hynny ac yn gymwys i hawlio unrhyw gynnig. Efallai y bydd yr Hyrwyddwr yn ei gwneud yn ofynnol i chi ddarparu prawf eich bod yn gymwys i’r hyrwyddiad.
 1. Bydd y Cwsmer yn derbyn (ar y mwyaf) un Cod Hyrwyddo ar gyfer pob un o’r canlynol: Archeb Gyntaf, Ail Archeb a Thrydedd Archeb yn y drefn honno. Ni fydd y Cwsmer yn gallu defnyddio Cod Hyrwyddo fwy nag unwaith mewn perthynas â phob archeb, na chwaith yn gallu derbyn mwy nag un o bob Cynnig yn ystod y Cyfnod Hyrwyddo. Er mwyn osgoi amheuaeth, os yw cwsmer yn archebu sawl cynnyrch gyda’r Cod Hyrwyddo sy’n bodloni’r gofynion archeb isafswm (fel y nodir uchod), dim ond un Cynnig y byddant yn gymwys i’w dderbyn mewn perthynas â phob un.
 1. Ni dderbynnir ceisiadau ar ran person arall, ac ni chaniateir cyflwyniadau ar y cyd. Yn yr un modd, ni fydd cyflwyniadau a wnaed trwy gwmnïau cysylltiedig cwsmer yn ei grŵp, ei asiantaethau nac unrhyw un arall sy’n gysylltiedig yn broffesiynol â nhw yn cael eu derbyn.
 1. Mae’r hyrwyddiad yn agor ar [DATE] ac yn cau ar 31 Mawrth 2023 (y “Cyfnod Hyrwyddo”).Dim ond yn ystod y Cyfnod Hyrwyddo y gallwch geisio am yr hyrwyddiad.
 1. Nid oes modd trosglwyddo’r Cynnig ac ni ellir ei amnewid am arian parod na chynnyrch amgen. Oni nodir fel arall, ni ellir cyfuno gostyngiadau a dim ond un Cynnig y gellir ei gymhwyso at unrhyw archeb.
 1. Nid yw’r Hyrwyddwr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am geisiadau nad ydynt wedi’u cwblhau’n llwyddiannus oherwydd nam technegol, camweithrediad technegol, caledwedd cyfrifiadurol neu fethiant meddalwedd, lloeren, rhwydwaith neu fethiant gweinydd o unrhyw fath.
 1. Ni ellir defnyddio’r Cynnig ar y cyd ag unrhyw gynnig/hyrwyddiad arall.
 1. Nid yw’r Hyrwyddwr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb os na allwch dderbyn y Cynnig.
 1. Mae gan yr Hyrwyddwr yr hawl i anghymhwyso unrhyw gais nas gwnaed yn unol â’r telerau ac amodau hyn y mae ganddo reswm i gredu ei fod wedi’i wneud yn anonest neu os yw eich ymddygiad yn groes i ysbryd neu fwriad y Cynnig. Mae gan yr Hyrwyddwr yr hawl i wneud hyn ar sail amheuaeth ac nid oes rhaid iddo hysbysu’r cyfranogwr na darparu prawf.
 1. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl i ddisodli’r Cynnig gyda chynnig amgen o werth cyfartal neu uwch os yw amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth yr Hyrwyddwr yn gwneud hi’n angenrheidiol i wneud hynny.
 1. Mae penderfyniad yr Hyrwyddwr ynghylch unrhyw agwedd ar yr Hyrwyddiad yn derfynol ac yn orfodol, ac ni fydd yn dechrau gohebiaeth â’r Cwsmer (na’u cynrychiolwyr) amdano.
 1. Ni fydd cynhyrchion sydd wedi’u heithrio yn cyfrif tuag at unrhyw amodau cymwys ar gyfer cynigion ac ni fyddant yn elwa o unrhyw ostyngiad hyrwyddol. Mae pob hyrwyddiad yn amodol ar argaeledd a thra bo stociau’n parhau.
 1. I’r graddau mwyaf a ganiateir yn ôl y gyfraith, ni fydd yr Hyrwyddwr yn atebol am unrhyw golled a/neu anaf personol a ddioddefir gan y cyfranogwr o ganlyniad i’w gyfranogiad yn yr hyrwyddiad.
 1. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawl i dynnu’n ôl, diwygio neu atal y Cynnig dros dro yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, ar yr amod na fydd yn arfer yr hawl hon yn afresymol. Ni fydd yn rhaid i’r Hyrwyddwr roi hysbysiad o’r tynnu’n ôl. Nid yw’r Cynnig yn rhoi’r hawl i gaffael y Cynhyrchion. Os yw’r Cwsmer yn gosod archeb gyda’r Hyrwyddwr (yn unol â dyfynbris neu fel arall), yna mae’r archeb honno gan y Cwsmer i ymrwymo i gytundeb yn un gall yr Hyrwyddwr ei derbyn neu ei gwrthod yn ôl ei ddisgresiwn ei hun.
 1. Mae’r Hyrwyddwr yn cadw’r hawliau i addasu a diwygio’r telerau ac amodau hyn o bryd i’w gilydd yn ystod yr hyrwyddiad.
 1. Caiff y Cynnig a’r termau hyn eu rheoli gan gyfraith Lloegr ac maent yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw’r llysoedd yng Nghymru a Lloegr.
 1. Bydd darpariaeth y nwyddau yn ddarostyngedig i’r telerau ac amodau canlynol: https://certasenergy.co.uk/policies/commercial-terms-conditions/
 1. GWYBODAETH BWYSIG AM DDIOGELU DATA: Bydd data personol a gyflenwyd yn ystod yr hyrwyddiad hwn yn cael ei brosesu fel y’i nodir ym mholisi preifatrwydd yr Hyrwyddwr yn unig https://certasenergy.co.uk/policies/privacy-policy.

Sign up to our newsletter

*Required field

Thank you!

Please wait while your order is submitted. Do not try to submit again.